Dansk

Jonas Holdensen 1Cand.jur. 2015 med fokus på inter­na­tion­al, EU-retlig og dan­sk arbe­jd­sret samt juridisk forhan­dling.
Afs­lut­tende spe­ciale under titlen “Retlig reg­u­ler­ing af europæisk arbe­jd­skraft med særligt fokus på social dump­ing” bedømt til karak­teren 12.

Vikar-under­vis­ning ved Aarhus Køb­mandsskole, 2015
Rekurs, dom­stol­sprøvelse samt tilsyn.

Studie­in­struk­tor i faget Ret­slære, Aarhus Uni­ver­sitet, 2009–2013. (tre semes­tre samt ad hoc assis­tance)
Arbe­jd­sop­gaver: Holdun­dervis­ning, ret­ning og karak­ter­givn­ing af stud­eren­des opgavebesvarelser, spar­ring omkring tilret­telæggelse af eksamen.

Stu­den­ter­med­hjælper for pro­fes­sor, Sten Schaum­burg-Müller, 2011-2012,  med særligt fokus på imple­menter­ing af e-læring i under­vis­nings­for­løb.
Arbe­jd­sop­gaver: Udar­be­jdelse af diverse juridiske notater, plan­lægn­ing af e-læringstil­t­ag, delt­agelse i kurs­er om e-læring, pro­duk­tion af video-forelæs­ninger (tilret­telæggelse, optagelse, redi­ger­ing, eksporter), online tests af stud­erende, opsæt­ning af e-lærings­fo­ra.

Studie­in­struk­tor i faget Ret­ten i Sam­fun­det, Aarhus Uni­ver­sitet, 2010–2012 (Tre kom­plette semes­tre)
Arbe­jd­sop­gaver: Holdun­dervis­ning, ret­ning og karak­ter­givn­ing af stud­eren­des opgavebesvarelser.